• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
1es kép

Kontakt:

Napíšte nám:

Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru

OBEC    B Á T K A
Bátka č. 161, PSČ: 98021, IČO: 00318604,
Tel: 047/5697101, e-mail: ocu.batka@rsnet.sk

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obec Bátka

v zmysle § 9a ods. 9 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Bátka

z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Predmet predaja nehnuteľnosti:

- Pozemok  k. ú. Bátka č. KN-E – 612/18 zastavaná plocha na LV. č. 751 o výmere 225 m2 v celosti 1/1 inej do podielového spoluvlastníctva pre žiadateľky Boholy Júlia, Mgr. Boholy Csenge a Boholy Fanni.


Žiadateľkám  Boholy Júlia, rod. Radosová nar.  22.02.1961, bytom Bátka č. 182 spoluvlastnícky podiel majetku priľahlej k predmetu zámeru predaja je 1/3, Boholy Csenge, rod. Boholy, nar. 9.9.1993, bytom Bátka č. 182 spoluvlastnícky podiel majetku k priľahlej k predmetu zámeru predaja je 1/3,  Boholy Fanni, rod. Boholy nar. 17. 7. 1997, bytom 98043  Číž   130, spoluvlastnícky podiel majetku priľahlej k predmetu predaja nehnuteľného majetku 1/3,  zo dňa 10.3.2022  na základe uznesenia OZ č. 5/2022 schvaľuje zámer predaja majetku obce Bátka v súlade s § 9 ods. 2 a § 9 a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb do podielového spoluvlastníctva k pomere 1/1-inej. Celková výmera určená na základe geometrického plánu č. G1 530/2021 zo dňa 18.11.2021 je 225 m2  a znaleckým posudkom  č 2/2022 zo dňa 10.1.2022 (Znalec Milan Valigurský) stanovená výška ceny pozemku je 3,81 eur/ m2 za celkovú plochu predmetu predaja 225 m2 predstavuje výšku 857,25 eur.

- Pozemok  k. ú. Bátka č. KN-E-612/19 zastavaná plocha  na LV. Č. 751 o výmere 267 m2 v celosti 1/1-inej pre žiadateľa Bódi Attila.


Žiadateľovi Bódi Attila, nar. 19. 03. 1972, bytom Bátka č. 251 spoluvlastnícky podiel majetku priľahlej k predmetu zámeru predaja je 1/1 na základe uznesenia OZ č. 6/2022 zo dňa 10.3.2022 schvaľuje zámer predaja majetku obce Bátka v súlade s § 9 ods. 2 a § 9 a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb do výlučného vlastníctva k 1/1 inej ( v celosti). Celková výmera určená na základe geometrického plánu č. G1 530/2021 zo dňa 18.11.2021 je 267 m2  a znaleckým posudkom  č 2/2022 zo dňa 10.1.2022 (Znalec Milan Valigurský) stanovená výška ceny pozemku je 3,81 eur/ m2 za celkovú plochu predmetu predaja 267 m2 predstavuje výšku 1017,27 eur.

- Pozemok k.ú. Bátka č. KN-E – 612/20 zastavaná plocha na LV č. 751 o výmere 91 m2 a KN-C 173/1 záhrada na LV č. 631 o výmere 57 m2 pre žiadateľku Belanovú Annu.

Žiadateľke Belanová Anna, rod. Bánová,  bytom P. Hostinského 1717/24, Rimavská Sobota, dátum narodenia 30.9.1983  na základe uznesenia OZ č. 7/2022 zo dňa 10.3.2022 schvaľuje zámer predaja majetku obce Bátka v súlade s § 9 ods. 2 a § 9 a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb do výlučného vlastníctva k 1/1-inej (v celosti). Celková výmera určená na základe geometrického plánu č. G1 530/2021 zo dňa 18.11.2021 je 91 m2  a znaleckým posudkom  č 2/2022 zo dňa 10.1.2022 (Znalec Milan Valigurský) stanovená výška ceny pozemku je 3,81 eur/ m2 za celkovú plochu predmetu predaja 91 m2 predstavuje výšku 346,71 eur. Celková plocha predmetu predaja k pomeru 1/1 inej ( v celosti) kat. území Bátka, KN-C, parc. č. 173/1 záhrada na LV č. 631 o výmere 57 m2 predstavuje výšku 217,17 eur, spolu činí 563,88 eur.

Poslanci obecného zastupiteľstva predaj majetku obce podľa vyššieho schválilo s 3/5 väčšinou hlasov poslancov.

Dôvodom zámeru predaja uvedeného nehnuteľného majetku je, že uvedené pozemky  sú obcou  nevyužívané, žiadateľ je vlastníkom rodinného domu a záhrady priľahlého pozemku podľa listu vlastníctva o ktorého odkúpenie žiadal a dané pozemky už dlhodobo užíva aj udržiava.

Zámer predaja majetku obce je zverejnený na webovom sídle  a na úradnej tabuli obce Bátka dňa 21.2.2022 podľa citovaného zákona.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bátka 2021-2027Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bátka 2021-2027
Zverejnenie zámeruZverejnenie zámeru
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Obec Bátka v zmysle § 9a ods. 9 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Bátka z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Projekt: Zlepsenie prístupu k pitnej vodeProjekt: Zlepsenie prístupu k pitnej vode
Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu - tlačivo - DOCX, PDFRegistrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu - tlačivo - DOCX, PDF
!!! Poslať na adresu: CEHZ Rosinská cesta 12 010 08 Žilina
Národný projekt:Národný projekt:
Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: