• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
1es kép

Kontakt:

Napíšte nám:

VZN

Zrušené

Návrh-Schválené


Účinné

VZN o dani z nehnuteľností na území obce (6/2021)
(Platné od: 01.01.2022)

VZN o miestnom poplatku za kanalizáciu, zber, vývoz a zneškodňovanie kalov zo septikov v obci Bátka (7/2021)
(Platné od: 01.01.2022)

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce (4/2020)
(Platné od: 01.01.2020)
    - Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2020
        (Platné od: 11.12.2020)

    Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2020
        (Platné od: 01.01.2022)

VZN o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území obce Bátka (9/2021)
(Platné od: 01.01.2022)

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (10/2021)
(Platné od: 01.01.2022)

VZN ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce Bátka (11/2021)
(Platné od: 01.01.2022)

VZN o čistote a poriadku, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Bátka (12/2021)
(Platné od: 01.01.2022)

VZN o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou (5/2021)
(Platné od: 10.09.2021)

VZN o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou (4/2021)
(Platné od: 10.09.2021)

VZN o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou (3/2021)
(Platné od: 10.09.2021)

VZN o zriadení základnej školy s materskou školou a jej súčastí (1/2021)
(Platné od: 09.04.2021)

VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Bátka (2/2021)
(Platné od: 09.04.2021)

VZN o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejnom priestranstve obce (14/2020)
(Platné od: 01.01.2021)

VZN o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda (11/2020)
(Platné od: 11.12.2020)

VZN o úhradách za sociálne služby poskytované obcou (9/2020)
(Platné od 20.11.2020)

VZN o miestnych daniach na území obce (2/2020)
(Platné od 01.01.2020)

VZN o podrobnostiach vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území obce (5/2020)
(Platné od: 01.01.2020)

VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb (40/2017)
(Platné od: 01.01.2018)

VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bátka (14/2017)
(Platné od: 01.01.2018)

VZN o verejnom poriadku (2/2016)
(Platné od: 01.01.2016)

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o odvádzaní odpadových vôd a o pripojení nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu (39/2014)
(Platné od: 15.04.2014)

VZN o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb (2/2009)
(Platné od: 15.04.2009)
    Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 2/2009 o určení prevádzkového času
        (Platné od: 13.04.2017)

VZN o podmienkach chovu držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami na území obce Bátka
(Platné od: 01.01.2000)

    Dodatok č. 1/2017 k VZN o podmienkach chovu držania domácich zvierat
        (Platné od: 13.04.2017)


Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: