• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
1es kép

Kontakt:

Napíšte nám:

Palóci bez hraníc - Palócok határok nélkül

Fotogaléria

Popis projektu:

Cieľom projektu je posilniť a zvýšiť cezhraničnú  spoluprácu a cezhraničnú spoluprácu medzi občanmi partnerských obcí nakoľko obe patria do etnickej skupiny Palóci. Projekt sa zameriava na posilnenie úrovne cezhraničnej spolupráce prostredníctvom konvergenčných aktivít, budovania na zbližovaní a zlepšovaní vzájomného porozumenia. Preto sme presvedčení, že cezhraničná spolupráca medzi žiakmi základných škôl a občanmi sa výrazne posilní, čoho výsledkom bude dlhodobo udržateľná spolupráca. Účasť cieľových skupín na cezhraničných spoločných kultúrnych a športových aktivitách prispieva k strategickému cieľu projektu, ktorým je posilnenie hospodárskej a sociálnej integrácie hraničných oblastí. Konkrétny cieľ projektu je v súlade so špecifickými cieľmi prioritnej osi 4.1. Zlepšiť úroveň cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšíriť rozsah cezhraničnej spolupráce medzi občanmi.
Dlhodobým cieľom projektu je posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi obyvateľmi, inštitúciami a neziskovými organizáciami oboch partnerských miest.
Krátkodobým cieľom je úspešná implementácia 4 programov a ich vplyv na nadviazanie medziľudských a inštitucionálnych vzťahov. Ľudia žijúci v pohraničných regiónoch považujú cezhraničnú spoluprácu za dôležitú súčasť svojho života. Uznávajúc to, projekt skúma korene a snaží sa rozšíriť partnerstvo tým, že uznáva spoločné záujmy prostredníctvom spustenia série kultőrnych a športových programov, ktoré prinesú nové potreby a očakávania.

Spolupráca dvoch obcí začala spoluprácou v roku 2015 prostredníctvom starostov, vedenia obcí a poslancov obecných  zastupitelstiev, ktorá sa postupne rozšírila aj na spoluprácu inštitúcií. Obyvatelia partnerských obcí sa začali stretávať a spolupracovať v rámci rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí. Postupne sa vzájomne zoznamovali s kultúrou, tradíciami v rámci dní obcí, slávnostných výročí na organizovaných slávnostiach. Tieto stretnutia a vznikajúca spolupráca generovali posilnenie bezprostrednej účasti obyvateľov na cezhraničnej spolupráci a potrebu pravidelného posilnenia cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami, spoločenskými a neziskovými organizáciami. Cieľom je riešiť spoločenské  problémy jednotlivcov dobrým príkladom partnerskej samosprávy -  posilnenie a prehĺbenie partnerskej spolupráce obce Bátka  a obce Hollókő  a tento pozitívny príklad šíriť aj medzi jednotlivými samosprávami na oboch stranách hraníc. Kultúra a šport  a súťaže podnecujú zdravý životný štýl obyvateľov, ochranu životného prostrednia a  kultúrne festivaly približujú kultúru a tradície prostredníctvom vystúpenia folklórnych a umeleckých skupín. Aktivity sa teritoriálne dajú začleniť do územia Euroregiónu Slaná – Rimava a Neogradiensis. Udržateľnosť projektov zabezpečuje rozpočet partnerských miest a podávaním ďalších projektov využitím národných, EÚ zdrojov a zdrojov vyšších územných celkov  BBSK a Nógrád, ktoré je potrebné vtiahnuť do zvýšenia kvality cezhraničnej spolupráce.

Miesto  realizácie projektu sa nachádza na verejných priestranstvách partnerských obcí. Cieľovou skupinou sú obyvatelia, tak u vedúceho partnera, ako aj partnera. Pre cieľové skupiny chceme usporiadať u oboch partnerov kultúrne a športové podujatie. Primárnou cieľovou skupinou sú obyvatelia  obce Bátka a Hollókő. Sekundárnou cieľovou skupinou sú inštitúcie partnerských miest základné školy, najmä žiaci, ktorí sa zúčastnia aktivít v kultúrnych podujatiach a v športových súťažiach, pričom osobitnú úlohu zohrajú  základné školy pri organizovaní aktivít.  Medzi športovými aktivitami  pre posilnenie zdravého životného štýlu sa objavia tradičné národné zápolenia pre  vzájomné spoznávanie kultúrnych tradícií. Pracovníci inštitúcií prostredníctvom  kultúrnych a športových aktivít budú mať možnosť vzájomne sa spoznávať, jednak v rámci spolupráce inštitúcií, ale aj možnosť vytvoriť osobné priateľstvá a rozvíjať ich. Dôležitou súšasťou cieľovej skupiny sú žiaci základnej školy v obci Bátka, z ktorých vyše 70% je z marginalizovaných rómskych komunít. Aj títo budú súčasťou jednotlivých aktiv projektu.

Produktom projektu sú 4  podujatia a ich úspešná realizácia. Každého podujatia sa zúčastní po 50 – 50 z každého partnerskej obce. Zahájenie projektu sa uskutoční v obci Bátka v máji 2020 workshopom. Budú pokračovať športové súťaže pre deti, uskutočnia v nasledovných disciplínach: terénny beh,  futbal,  vybíjaná (kategórie: dievčatá, chlapci), futbal juniori. Druhé bude v obci Hollókő -Palócky festival v mesiaci máj 2020. Pôjde o vystúpenie miestnych folklórnych tanečných a speváckych skupín /žiaci , dospelý/, hudobné vystúpenia, výstava remesiel a pochod obcou na čele s kráľovnou podujatia. Tretím podujatím v obci Bátka bude kultúrne podujatie a palócke motívy. Pôjde o vystúpenie miestnych folklórnych tanečných a speváckych skupín /žiaci , dospelý/, hudobné vystúpenia, výstava remesiel z tvorby žiakov. Súčasťou podujaté budú prednášky na tému kultúrne dedičstvo a súčasnosť ako aj divadelné predstavenie. Záverečná aktivita bude v obci Hollókő v septembri roku 2020. V programe športových podujatí sú  nasledovné disciplíny:  terénny beh,  futbal,  vybíjaná (kategórie: dievčatá, chlapci) V rámci projektu bude zabezpečená infomovanosť, ktorá bude viditeľná na web stránkach oboch partnerských obcí. Pre dosiahnutie cieľov projektu sa uskutočnia aktivity, ktoré budú propagované na farebných plagátov. V oboch partnerských obciach budú na verejných miestach rozmiestnené plagáty propagujúce jednotlivé podujatia projektu. Počítame, že sa aktivít zúčastní 400 účastníkov medzi nimi ženy /120/ aj príslušníci marginalizovaných rómskych komunít/60/.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: